ErosAntEros_VogliamoTutto

May 23 2019 . WE WANT EVERYTHING! . POLIS Teatro Festival . Ravenna

ErosAntEros – WE WANT EVERYTHING! for POLIS Teatro Festival 2019 and La stagione dei teatri!

Thursday May 23 2019
9 p.m
Teatro Rasi, via di Roma 39, Ravenna

ErosAntEros
WE WANT EVERYTHING!
POLIS Teatro Festival