gagarin

ErosAntEros’ interview by Michele Pascarella on POLIS, “Gagarin”, April 15 2019

POLIS IS PARTECIPATION
Michele Pascarella, Gagarin, April 15 2019, Anno 10, n. 2
https://www.gagarin-magazine.it/2019/05/teatro/polis-e-partecipazione/